NASI SPONSORZY

a44acd9634eed398

 

fish

 

Logo decathlon Koszalin

 

logo 3re co official

 

 

PARTNER MEDYCZNY

logo-SPONDYLUS

PARTNER STRATEGICZNY XVII BIEGU WENEDÓW

Lotto

NASI PARTNERZY

logo koszalin

ck105-
Logo-ZOS

Logo PFNW

Wizytówka

KSE logo

PARTNER TECHNICZNY

4run - logo wersja full

 

Brooks

 

logo 6

Kim jesteśmy
O NAS
Wpisany przez Arkadiusz Kozak (Arko)   

INFORMACJE O NAS !!!

Stowarzyszenie nosi nazwę: Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w skrócie Koszalińskie  TKKF" z siedzibą w Koszalinie ul. Jedności 4. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego, a siedzibą władz miasto Koszalin. Towarzystwo posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

Towarzystwo używa godła, flagi i barw Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jak również pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, a w szczególności w dziedzinie rekreacji  ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwój masowej kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród  osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci,  jak  również tworzenia dogodnych warunków w tym zakresie.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród  mieszkańców miast i osiedli, pracowników zakładów pracy oraz ich rodzin.
 4. Upowszechnianie i rozwijanie masowego wypoczynku i rekreacji „sportu dla wszystkich”.
 5. Łączenie zdrowego stylu życia i wypoczynku z dziedzinami turystyki i kultury - organizowanie wspólnych działań.

Cele ustawowe Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. Organizację różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i kulturalno –rozrywkowym.
 2. Organizację zespołów profilaktyczno – usprawniających.
 3. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych masowych imprez w sferze kultury fizycznej.
 4. Propagowanie i ułatwianie uprawiania indywidualnych form rekreacji ruchowej.
 5. Udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 6. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej i sportu, szkoleniowych, wypoczynkowych, wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego.
 7. Prowadzenie usług w zakresie kultury fizycznej.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Podejmowanie innych przedsięwzięć-w tym: reprezentowanie TKKF na forum miasta, powiatu, województwa, kraju.